Home » Hvem er vi » Love og regler

Love og regler for Skovens Fiskeklub – på Als

§ 1 Klubbens navn er: Skovens Fiskeklub på Als

Klubbens hjemsted: 6400 Sønderborg

Klubbens adresse: Formandens hjemme adresse.

§ 2 Klubbens Formål er:

At fremme interessen for lystfiskeri.

At varetage medlemmernes interesser.

At skabe et sammenhold omkring en fælles interesse.

At dygtiggøre nye medlemmer, ved fælles hjælp i fisketeknikker og fredninger. At styrke kammeratskabet gennem fisketure.

At afholde et klubmesterskab.

At afholde årskonkurrence, klubaftener og fiskekonkurrencer.

At udveksle erfaringer om fiskepladser og teknikker.

At demonstrere fremstilling af div. fiskegrej på klubaftener.

§ 3 Medlemmerne:

Stk. 1

Som medlem kan alle optages, efter bestyrelsens godkendelse. Ved optagelsen i klubben modtager et hvert medlem et link til “klubmodul” samt en instruktion

i brugen heraf, gennemført betaling via “klubmodul” er herefter gyldigt medlemskort.

Endvidere modtager det nye medlem et eksemplar af klubbens love og regler, og forpligter sig samtidig til at anerkende og overholde disse.

Stk. 2

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem / medlemmer, der overtræder klubbens love og regler. Denne afgørelse kan ankes til førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsens kan til enhver tid nægte optagelse af et kommende medlem. Denne afgørelse kan ikke ankes.

Stk. 3

Støttemedlemmer kan optages til reduceret kontingent.

§ 4 Kontingent:

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentopkrævningen opkræves i Januar via “klubmodul” og skal være indbetalt senest ultimo Januar for at bevare medlemskabet.

Står et medlem i restance i mere end 3 måneder, betragtes dette som værende udtrådt, indtil restancen er betalt.

Ved indmeldelse efter den 1. september kan der betales et reduceret medlemskontingent.

§ 5 Bestyrelsen.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.

Valgene finder sted på den årlige generalforsamling.

Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, sekretær, vejer m.m.

Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er det formadens stemme der er afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er tilstede.

Der føres referat af alle bestyrelsesmøder.

§ 6 Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1

Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Stk. 2

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.

§ 7 Generalforsamlingen

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes, hvert år i Januar måned. Indkaldelse sker på de sociale medier såsom Facebook, med mindst 8 dages varsel og med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Resume af protokol fra sidste generalforsamling.

3. Formandens beretning.

4. Ungdomsformandens beretning.

5. Regnskab ved kassereren.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg til bestyrelsen. Formand (lige år.) Kasserer (ulige år)

3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

2 bestyrelsessuppleanter

1 revisor

1 revisor suppleant.

9. Eventuelt.

Under punkt 9. Eventuelt. kan der ikke besluttes noget.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden, senest 4 dage før generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved almindelig flertal, dog kræver lovændringer 2/3 flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af en dagsorden. Bestyrelsen kan, indtil forelæggelse til næste generalforsamling, vedtage midlertidige bestemmelser som den vurderer er i overensstemmelse med klubbens interesser.

§ 8 Udmeldelse af klubben.

Udmeldelse af klubben kan kun ske 14 dage efter afholdt Generalforsamling. Det i Januar betalte kontigent tilbagebetales til det udmeldte medlem.

Udmeldte og ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

§ 9 Regnskabsåret.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret

Klubbens midler skal indsættes i et pengeinstitut i Sønderborg eller på girokonto, hvorfra de kan hæves med kassererens eller formandens underskrift.

Kontant kassebeholdning fastsættes af bestyrelsen.

§ 10 Klubbens opløsning.

Klubbens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

Eventuelle overskydende midler skal bruges til fiske udsætning eller vandpleje i vandene omkring Als.

§ 11 Bestyrelsens aflønning.

Såfremt der er likvide midler i klubben har bestyrelsen lov til et årligt bestyrelses arrangement. Der må højst bruges kr. 5000.- på arrangementet pr år. Såfremt alle pengene ikke bruges eller arrangementet ikke gennemføres et år, kan beløbene ikke overføres til året efter.

Revideret udgave af love og regler for Skovens Fiskeklub på Als er godkendt på
generalforsamlingen i Januar 2024.

Henrik Hansen


Formand

Følg os