Home » Forside » Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Skovens fiskeklub 15. Januar 2018.

 

1. Valg af dirigent. Hugo blev ensstemmigt valgt
2. Resume af protokol fra sidste generalforsamling.
3. Formandens beretning. Blev godkendt uden bemærkninger.
4. Regnskab ved kassereren. I Steens fravær var det Johs der fremlagde regnskab, dette blev
godkendt uden bemærkninger.
5. Indkomne forslag. Et forslag fra bestyrelsen, om at bestyrelsen reduceres fra nuværende 9 til
7 personer, forslaget ensstemmigt vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent. Forbliver uændret
7. Valg til bestyrelsen. Formand (lige år.) Kasserer (ulige år) Johs afgik som formand, Ken
blev ensstemmigt valgt som ny formand.
3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) Henrik, Kjeld og Johs forlader bestyrelsen, opgave for
bestyrelsen er at indplacere så det er de rigtige folk der er på valg næste gang i forbindelse med
reducering af bestyrelsen.
4 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
2 bestyrelsessuppleanter, Johs og Kjeld valgt.
1 revisor, Henrik Hansen valgt.
1 revisorsuppleant. Hugo Jensen valgt
8. Eventuelt. Steen Jæger efterlyste en mere synlig bestyrelse.

 

Følg os