Home » Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019 (Afholdes 2020)

Dagsorden

 1. 1. Valg af dirigent.

  2. Resum.e af protokol fra sidste generalforsamling.

  3. Formandens beretning.

  4. Ungdomsformandens beretning.

  5. Regnskab ved kassereren.

  6. Indkomne forslag.

  7. Fastsættelse af kontingent.

  8. Valg til bestyrelsen. Formand (lige år.) Kasserer (ulige år)

  3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

  2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

  2 bestyrelsessuppleanter

  1 revisor

  1 revisorsuppleant.

  9. Eventuelt.

  Under punkt 9. Eventuelt. kan der ikke besluttes noget.

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden, senest 4 dage før generalforsamlingen.

  Alle beslutninger træffes ved almindelig flertal, dog kræver lovændringer 2/3 flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af en dagsorden. Bestyrelsen kan, indtil forelæggelse til næste generalforsamling, vedtage midlertidige bestemmelser som den vurderer er i overensstemmelse med klubbens interesser.

Følgende forslag er stillet til generalforsamlingen:

Forslag 1:

Pointsystemet som vi kender det idag afskaffes helt ! Istedet præmieres de tre største havørreder ( fulton ) der fanges af medlemmer, fanget i hele landet ! Klubmesterskabet på point som kun kan vindes på pointture arrangeret af et udvalg . Der fiskes fra krusaa til kolding fjord. På den måde afskaffes pointræs hvor medlemmer udelukkende fisker feks. Møn Stevns og Bornholm, hvor ikke alle medlemmer har muligheden for at fiske ! Samtidigt bliver det sociale formål ved pointturene styrket .

Forslag 2 :

Kontingent forhøjelse. En lille forhøjelse på 25,- kr i den ny opkrævning vil dermed betale for oprettelsen af hele det ny betalingssystem. Dvs. 275,- kr fremover. Ps : der har ikke været kontingent forhøjelser hos os i 20 år. Det er flot.

Forslag 3:

Generalforsamlingen 2020 Familiemedlemskab afskaffes ! Fremover kun, senior 275,- juniormedlemskab 125kr

Søren har følgende foreslag:

Der skal i løbet af årets budget, bruges mindst 50 % af det årlige forbrug på sociale aktiviteter. Præmier til konkurrencer må ikke overstige 50 %.

Følg os