Home » Forside » Generalforsamling » Generalforsamling 2019

Referat for Generalforsamling 2018 (Afholdt 2019)

  1. Valg af dirigent.

Henrik Fenneberg blev valgt

  1. Resume af protokol fra sidste generalforsamling. Godkendt.
  2. Formandens beretning. Godkendt
  3. Regnskab fra kasserer. Godkendt
  4. Indkomne forslag.

   1:  Forsøge at få en ungdoms/junior afdeling op at køre. Forslag fra Gorm

         Gorm vil rigtig gerne stå for en junior afdeling. Det tages op på først kommende

         bestyrelsesmøde

      2: Lav nogle faste begivenheder/aktiviteter til klubaftenerne i vinterhalvåret. Feks fluebinding

          osv. Forslag fra Gorm.

         Vi vil prøve at få nogle faste aktiviteter på kalenderen. Menige medlemmer inddrages mere i

         planlægning af arrangementer

     3: Udvidelse af området der må fiskes i til fiskeugen til hele Danmark.

         Forslag fra Gorm.

         Forslaget blev nedstemt med 9 mod 6 stemmer.

     4: Oprette et udvalg klubberne imellem der har til opgave at finde ud af hvorfor vi ikke fanger

         flere havørreder end vi gør og hvad der kan gøre ved det. Øget vandpleje / udsætninger osv.

         Forslag fra Per Lorentzen.

         Et sådan udvalg er dannet af de 4 formænd og formanden for små båds klubben. Første tiltag

         bliver en     

         info/debat aften hvor der forsøges afdækket hvorfor vi ikke fanger flere fisk end vi gør,                  

        Eksterne eksperter indkaldes.

 5: Ved indvejning af fisk fra åen fremadrettet skal der vedhæftes dokumentation for købt dagkort til

       Å stykket man har fisket på. Forslag fra Ken.

       Forsalg droppet da det er for bøvlet at gennemføre. Ok med Ken.

  1. Fastsættelse af kontingent. Vi bibeholder 250kr.
  2. Valg til bestyrelsen.

         Formanden lige år.

         Kasserer ulige år

         2 bestyrelsesmedlemmer ulige år

         3 bestyrelsesmedlemmer lige år.

         2 bestyrelsessuppleanter.

         1 revisor.

         1 revisorsuppleant

       Gorm tiltræder bestyrelsen. Steen Jæger og Annie    

       Christensen er suppleanter. Helge Thomsen genvalgt. Michael  

       Thomsen genvalgt. Jan Boytang udtrådt af bestyrelsen.

       Henrik Hansen forbliver revisor. Hugo revisor suppleant.

      

  1. Evt. Under punktet evt kan der ikke besluttes noget.

Ikke noget at notere.

       

Følg os